MVO / CO2

Duurzaamheid is voor ons geen modewoord, maar een oprecht streven

Niet alleen zeggen, maar ook doen; erin geloven en er waarde aan hechten. Techniek levert een steeds belangrijkere bijdrage aan een gezonde leef- en werkomgeving. Wij voelen het als onze plicht, zowel richting de samenleving als vanuit bedrijfseconomisch en milieutechnisch oogpunt, onze organisatie hierop in te richten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Door Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen dragen wij ons steentje bij aan een duurzame(re) wereld. Dat doen we al jaren. We letten er scherp op dat werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat deze zo weinig mogelijk hinder opleveren voor de omgeving en het milieu. Hierbij is het voorkomen van verontreiniging van de bodem, het water en de lucht en het verminderen van afval van groot belang.

CO2-bewust

REKO gaat zo efficiënt mogelijk om met fossiele brandstoffen om zodoende de uitstoot van CO2 zo laag mogelijk te houden. Hiervoor brengen we de energie- en emissiestromen in kaart en worden besparingen gepland en uitgevoerd.

In april 2013 ontvingen wij het certificaat CO2-prestatieladder, niveau 3. In april 2017 hebben wij de volgende stap gezet door te voldoen aan de eisen van niveau 5. Het certificaat voor de CO2-prestatieladder, niveau 5 hebben wij inmiddels ontvangen.

Nieuw materieel
Bij de aanschaf van nieuw materieel geven wij de voorkeur aan materieel met een zo gering mogelijke CO2-uitstoot:

  • 92% van onze vrachtwagens voldoet aan de Euro 5 LD- en Euro 6 LD-norm.
  • 100% van onze kranen zijn uitgevoerd met een start/stop-systeem.
  • in 2016 zijn twee nieuwe hybride kranen CAT 336F XE aangeschaft met 25% minder CO2-uitstoot.
  • wij gebruiken groene stroom op onze locatie aan de Overkampsweg te Raalte.

LED-verlichting
REKO heeft in de periode 2017-2018 het grootste deel van de verlichting in de kantoren, de werkplaats en de buitenverlichting vervangen door LED-verlichting. Hiermee wil Reko het electraverbruik door verlichting nog verder terugdringen.

Brandstofreductie Noord- en Oost-Nederland
Twee keer per jaar organiseren de deelnemende bedrijven, waaronder REKO Raalte, een bijeenkomst om kennis en ideeën over brandstofreductie uit te wisselen. REKO heeft samen met nog een aantal trede 5 bedrijven zitting genomen in de stuurgroep die dit initiatief organiseert. Brandstofverbruik is zowel voor REKO als voor de overige deelnemers de grootste energiekostenpost en levert daarmee ook de meeste CO2-uitstoot. Samen werken we actief en constructief aan een schonere werkwijze.

VERAS Branche-initiatief CO2-prestatieladder
Het betreft een sectorbreed brancheprogramma van de branchevereniging VERAS (voor sloop en asbestsaneerders) met haar leden om de verduurzaming te versnellen.

Initiatief Bouwend Nederland
Reko is tezamen met aannemersbedrijf Aan de Stegge, aannemersbedrijf Rots Bouw en Bouwend Nederland Regio Oost gestart met een CO2-werkgroep. Uiteindelijk moet deze werkgroep uitgroeien tot een CO2-initiatief van Bouwend Nederland. Momenteel zijn er al meer dan 15 bedrijven die interesse hebben getoond in de werkgroep. 8 maart 2018 heeft al weer de derde bijeenkomst plaatsgevonden bij Reko in Raalte. Tijdens de volgende bijeenkomst zal de richting van het initiatief worden bepaald. Het aantal deelnemers stijgt nog steeds en in 2020 gaan we het derde jaar in.

Het nieuwe draaien
Het doel van dit initiatief is de bewustwording van machinisten te vergroten om zodoende op allerlei soorten grondverzetmachines de uitstoot en het brandstofverbruik te verminderen.

ECONEDwerk
EcoNedwerk is een samenwerkingsverband van 11 gerenommeerde, regionale afval-, inzamel- en sorteerbedrijven, elk bekend en erkend in de eigen regio. EcoNedwerk coördineert de activiteiten op bovenregionaal en landelijk niveau. Concreet betekent dit, dat als uw bedrijf meerdere vestigingen door heel Nederland heeft, dat wij u de totale zorg voor uw afval en reststromen uit handen kunnen nemen.

Wilt u meer weten over Reko Raalte en duurzaamheid? Lees dan ook het onderstaande:

Reko Raalte
Bestellen
Account